Entries that are looking for contributors

3620
0
Share:

The following entries are looking for contributors:

Taiwanese-language cinema

Healthy realism

Literary romance/Qiong Yao

Taiwan New Cinema

Post-New Cinema 

Hou Hsiao-Hsien

Edward Yang

Ang Lee

Tsai Ming-liang

Wei Te-sheng / Midi Z

Golden Horse Awards

Golden Harvest Awards

Taiwan Documentary Festival

New Taiwanese Documentary

Full Shot Workshop (quanjing gongzuoshi) / Wu Yi-feng